PRIMARIA RAU ALB

INFORMATII UTILE

CURS VALUTAR

Miercuri, 8 aprilie 2020

  • 1 USD = 3.2685 RON
  • 1 EUR = 4.4873 RON
  • 1 GBP = 5.4603 RON

ANUNȚ CONCURS FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE CONTABIL

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

PRIMĂRIA COMUNEI RÂU ALB

Nr. 476 din 30.01.2018

ANUNŢ

Având în vedere:

prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1990, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 39 alin. (1) din  Hotărârea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008 (*actualizata*), pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată prin H.G. 761/2017,  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,

Primăria comunei Râu Alb, județul Dâmbovița, C.U.I. 17302844, tel./fax: 0245/240740, e-mail: primariaraualb@yahoo.com, organizează concurs pentru ocuparea  funcţii publice de execuţie vacante de consilier debutant (1 post) în cadrul Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Râu Alb, județul Dâmbovița.

1.      Probele stabilite pentru concurs sunt:

·         Selecția dosarelor de înscriere,

·         Proba scrisă

·         Interviul.

2.      Condițiile de desfășurare a concursului:

a.      Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul primăriei Râu Alb, județul Dâmbovița.

b.      Concursul se organizează la sediul primăriei comunei Râu Alb, județul Dâmbovița, astfel:

                                                                          i.      În data de 6 martie 2018, ora 1000,  proba scrisă,

                                                                        ii.      în data de 9 martie 2018, ora 1000,  interviul.

3.      Condiții de participare la concurs:

a.       Condiții generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, r2, cu modificările și completările ulterioare,

b.      Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice.

Dosarul de înscriere la concurs va fi depus la secretariatul comisie de concurs la sediul primăriei Râu Alb, și trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din  Hotărârea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008 (*actualizata*), pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată prin H.G. 761/2017,  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici:

(1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificate și alte documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;

i) cazierul judiciar;

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.”

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail prevăzută la art. 39 alin. (11) lit. h).

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.”.

4. Bibliografia de concurs:

ü   Constituția României;

ü  Legea nr. 215/2001 - Legea administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Legea nr. 188/1999- privind Statutul funcționarilor publici, republicata 2, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici, republicată;

ü  Legea nr. 500/2002 privind Finanțele Publice, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

ü  Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;

ü   Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, actualizată, cu modificările si completările ulterioare;

ü  Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare;

ü  Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat.

Bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei Râu Alb şi pe site-ul Primăriei Râu Alb.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Râu Alb, județul Dâmbovița, Compartimentul Resurse Umane şi la telefonul/fax: 0245240740.

 

 

PRIMAR,                                                                                                                     SECRETAR,

Jr. Preda Cătălin                                                                                               Jr. Negoescu Mihăiță